Vår vision
icuro_vision300

iCuro kommer från latinets ” i Curo” som betyder "Jag bryr mig om"


Verksamhetsinriktning

Vår verksamhetsidé
är att erbjuda individfokuserad, effektiv vård, behandling och stöd utifrån kunskap och beprövad erfarenhet. Utformad för att möta individens behov med respekt och lyhördhet tillsammans med tillgängliga resurser att utnyttjas på bästa sätt för att nå uppsatta mål.

Evidensbaserad praktik
Vi tillämpar evidensbaserad praktik, som förenar vetenskaplig och professionell kunskap med den enskildes kunskaper, erfarenheter och önskemål genom att göra klienten delaktig fullt ut i behandlingen. Löpande uppföljning och utvärdering för att få svar på frågan om det skett någon förändring i klientens situation efter genomförd insats.

Målsättning
Alla stöd- och behandlingsinsatser syftar till att stärka den enskildes förmåga att skapa förutsättningar för ett fungerande liv med familj, vänner, arbete och bostad.

Ledstjärnan är att individen själv väljer och bestämmer hur arbetet och stödet ska se ut, utifrån sina preferenser, starka sidor och erfarenheter. Tillsammans fattar vi beslut om lämpliga insatser utifrån tillgänglig kunskap, erfarenhet och önskemål.

Våra tjänster
För iCuro är det viktigt med tydlighet och att det skall vara begripligt för den enskilde, våra samarbetspartners och andra intressenter vad verksamheten kan erbjuda och hur olika tjänster verkställs. Det blir också tydligare vad som förväntas av individen och olika samarbetspartners. När beslut fattas om insats upprättas ett tydligt avtal som beskriver förväntningar och konkret innehåll eller mål. Beslut om insats/uppdrag kompletteras med en genomförandeplan som beskriver vad den enskilde behöver hjälp med och hur insatsen skall utföras.
iCuro upprätthåller en löpande dialog med den av uppdragsgivaren utsedda kontaktpersonen.

Ständiga förbättringar - Verksamheten utvärderas och utvecklas kontinuerligt.
Vi arbetar med utvecklings- och förbättringsarbeten inom hela vår verksamhet initierad av ny kunskap, avvikelserapporter eller andra identifierade behov.

Vår kvalitet präglas av

  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
  • Säker vård och behandling
  • Individfokuserad vård och behandling
  • Effektiv vård och behandling
  • Jämlik vård och behandling
  • Personal­ och kompetensutveckling

Vår helhetssyn

helhetssyn