icuro_logo120_123
Utredningar

Målgrupp och problemområden
Män över 25 år med missbruks- och beroendeproblematik, i vissa fall i kombination med neuropsykiatrisk och/eller kriminell problematik. Sociala problem knutna till eller beroende av missbruket och livssituationen i övrigt.
  • Utredning till följd av missbruk/beroende/dubbeldiagnos/samsjuklighet
  • Neuropsykologisk screening
  • Neuropsykologisk utredning
  • Neuropsykiatrisk utredning
Utredningarna utförs av det medicinska teamet (leg. psykolog/psykoterapeut, psykiater/beroendeläkare, leg. sjuksköterska/leg. hälso- och sjukvårdskurator). Med inriktning på neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD, Asperger och Tourettes, psykisk sjukdom, kognitiva hinder, hjärnskador, personlighetsstörningar, ångest, depressioner etc.
Psykiatrisk bedömning/diagnos och förslag till lämpliga åtgärder redovisas i ett skriftligt sammanställt utredningsresultat efter avslutad utredning.
Den neuropsykologiska utredningen är omfattande och genomförs under ca 6 veckor då klienten bor på behandlingshemmet.

Dokumentation, metoder och rutiner för utredningsmoment

Utredningsarbetet startar normalt inom ett dygn från inskrivning och föregås normalt av informationsbesök och god förberedelse/kontakt innan inskrivning.

Tidplan: ca 6 veckor

I utredningsresultat ingår:

• anledning till utredningen med en klar frågeställning
• vilka metoder och instrument som använts
• anamnes med bakgrundsinformation
• observationer i utredningssituationen
• tolkning av resultat på test och skattningsskalor
• skriftlig sammanställning och rekommendation om åtgärdsförslag