HVB tjänster - Behandling

Målgrupp och problemområden

Män över 18 år med missbruks- och beroendeproblematik, i vissa fall i kombination med neuropsykiatrisk och/eller kriminell problematik. Sociala problem knutna till eller beroende av missbruket och livssituationen i övrigt.

 • Behandling av personer med huvudsakligen alkohol-/läkemedels-/narkotikamissbruk/beroende
 • Behandling av personer med blandmissbruk/beroende
 • Behandling av personer med dubbeldiagnos/samsjuklighet

Teoretisk grund
System teori, Kognitiv teori, Socialpsykologisk teori och Anknytningsteori.

Inriktning och strategi
Psykosocial behandling med kognitiv ansats, pedagogiskt förhållningssätt och bearbetande psykoterapeutiska insatser.

Förändra eller bearbeta klientens problembeteende med inriktning på missbruket/ beroendet och andra eventuella problem som är orsaker till eller konsekvenser av missbruket.

Syftet är att påverka motivation, attityder, känslor och tankar. Behandlingen inriktas på missbruket i sig med kompletterande stödinsatser för drogrelaterade kompetensbrister.

Mål och delmål
Alla stöd- och behandlingsinsatser har som mål att stärka den enskildes förmågor, färdigheter och kunskaper som krävs för ett fungerande liv med familj, vänner, arbete, bostad, ett drogfritt och icke kriminellt leverne, utifrån individens specifika och personliga behov.

Att förändra eller bearbeta klientens problembeteende med inriktning på både missbruket eller beroendet och eventuellt andra problem som kan ha funnits före eller är konsekvenser av missbruket. Med syftet att påverka motivation, beteende, attityder, känslor och tankar.

Behandlingen inriktas på bruket i sig med samtidiga stödinsatser för drogrelaterade kompetensbrister.

Arbetssättet har sin utgångspunkt i en evidensbaserad praktik.


Evidensbaserade bedömningsinstrument och behandlingsmetoder

 • ASI- grundintervju, återkoppling och uppföljning [Addiction Severity Index]
 • Initial vårdplanering med utgångspunkt i ASI-intervju för bedömning och analys
 • Nätverkskartan
 • Beteendeinventering och beteendeanalys
 • Motiverande samtal
 • Salutogen miljöterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Regelbundna övervakade Urinprov
 • ADL- Träning
 • Återfallsprevention
 • Diskussionsgrupper, missbruksrelaterande ämnen (Programverksamhet)


Resurser
I behandlingsarbetet sammanväger vi alltid om ytterligare resurser krävs (kompetenser), professioner som behöver kopplas in och de omständigheter som råder.
iCuro har utöver egen Leg. sjuksköterska på plats med psykiatrisk kompetens även fler resurser kopplade till verksamheten.

 • Leg. läkare med specialistkompetens; psykiatri, missbruk och utredningar.
 • Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut.
 • Distriktsläkare; Hälso- sjukvård.


Behöver du hjälp?
Ring Oss
0320 - 45 00 40

icurotj
vardforetagarna_pms__2__small
b2012