icuro_logo120_123
Kontrollerat boende, halvvägshusplatser, stöd- /gruppboende och enskilt boende

Målgrupp
Endast Män över 25 år med sociala, medicinska och/eller psykosociala problem, missbruks- och beroendeproblematik, i vissa fall i kombination med neuropsykiatrisk och/eller kriminell problematik.

Boendeform
Samtliga boendeformer är individuellt anpassat och syftar till att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.

  • Akut- och korttidsboende
  • Rehabiliteringsboende
  • Kontrollerat boende
  • Utsluss/halvvägshus
  • Stöd- /gruppboende
  • Enskilt boende
Samtliga boendeformer innefattar tillhandahållandet av boende, måltider samt individuellt stöd, fysisk tillsyn och daglig kontakt med den enskilde klienten.
Syftet är att under en begränsad tid för att stödja och motivera klienten. Under insatsperioden sker en kartläggning av den enskilde klientens behov och förutsättningar för att komma ut på den öppna arbets- och bostadsmarknaden eller behov för en annan insats.

Förhållningssätt
Alla insatser inriktas på att frigöra och utveckla den enskildes egna resurser.

ADL träning
Omfattar träning/stöd i det vardagliga livet.
Allt stöd skräddarsys och anpassas utifrån individens önskemål. Detta för att individen skall kunna utveckla sina egna resurser och därmed stärka förmågan till att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi strävar hela tiden efter att ha en trygg och säker bas.

Vi bygger upp relationen genom ett aktivt lyssnande samt ett stödjande förhållningssätt till individen.
Gemensamt skapar vi strategier för att hantera de situationer och svårigheter som finns eller kan uppstå kring individen. I de fall det efterfrågas kan vi erbjuda stöd för att skapa grundläggande strukturer för att hitta en fungerande dygnsrytm, hantera vardagsekonomi, kosthållning, personlig hygien, o.s.v.
Vårt mål är att individen ska klara så mycket som möjligt på egen hand.


Inskrivnings- och placeringsförfarande
Kontakta vår placeringsenhet för att få mer information om vår verksamhet och placeringsfrågor. Det finns möjlighet för oss att komma till Er eller att ni kommer på ett studiebesök till oss.
pl_enh
Telefon: 0320 - 45 04 83

E-post:
placering@icuro.se